Je bent hier:

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienst: de dienstverlening die door Mediumplatform wordt aangeboden door middel van de website.
 2. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot mediums en gebruikers.
 3. Medium: de natuurlijke persoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het geven van een consult.
 4. Website: de website www.mediumplatform.nl
 5. Mediumplatform: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan gebruikers aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mediumplatform georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat gebruiker en Mediumplatform gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Mediumplatform;

Postbus 128, 3990 DC Houten;

E-mailadres: info@mediumplatform.nl

KvK-nummer: 30234691

Btw-identificatienummer: 8188.75.902.B.01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Mediumplatform en gebruiker.
 2. Mediumplatform is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Mediumplatform wijst uitdrukkelijk eventuele (afwijkende) algemene voorwaarden van het medium van de hand.
 4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld.
 5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mediumplatform zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4 Dienstverlening

 1. Mediumplatform biedt een platform aan waarop een medium in staat wordt gesteld om een digitaal consult te geven aan een gebruiker door middel van de website. Mediumplatform heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het gegeven consult.
 2. Mediumplatform garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken of dat derden niet de website en/of de systemen van Mediumplatform onrechtmatig zullen gebruiken.
 3. Mediumplatform treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 4. Mediumplatform is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Mediumplatform ontstaat.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mediumplatform retourneren, conform de door Mediumplatform verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van diensten:

 4. Bij levering van diensten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande vanaf het tijdstip van betaling.
 5. Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Mediumplatform heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot het profiel van een medium is afkomstig van het medium zelf. Het medium is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. Mediumplatform draagt voor de inhoud van het gegeven consult, noch voor enige andere vorm van communicatie tussen medium en gebruiker, enige verantwoordelijkheid.
 3. Mediumplatform draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door mediums

 

Artikel 7 Referenties

 1. Een gebruiker heeft de mogelijkheid een referentie te schrijven over een consult dat hij heeft gekregen. Het medium bepaalt of deze referentie wordt toegevoegd aan het profiel van het medium. De gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Mediumplatform voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
 2. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten
  • een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een medium
  • een referentie mag geen links en/of scripts bevatten

 

Artikel 8 Privacy

 1. Mediumplatform verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en mediums ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Mediumplatform van toepassing.

 

Artikel 9 Levering en uitvoering

 1. Mediumplatform zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan Mediumplatform kenbaar heeft gemaakt.
 3. Mediumplatform zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Mediumplatform zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

 

Artikel 10 Geschillen

Op overeenkomsten tussen Mediumplatform en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.